Bestuur en Organisatie

Bestuur en Organisatie

Schietsportvereniging Zoetermeer heeft een bestuur bestaand uit zes leden. De voorzitter, de secretaris en de penningmeester vormen samen het dagelijks bestuur. Het bestuur als geheel bepaalt het beleid van de vereniging en de uitvoering hiervan. Ieder bestuurslid heeft daarnaast zijn/ haar eigen kerngebied.

Dagelijks bestuur

Voorzitter: voorzitter@schietverenigingzoetermeer.nl
Penningmeester: penningmeester@schietverenigingzoetermeer.nl
Secretaris: secretaris@schietverenigingzoetermeer.nl

Buitengewoon bestuursleden

Naast de zes bestuursleden kent de vereniging ook nog een drietal buitengewone bestuursleden. Deze mensen helpen met het draaien van bestuursdiensten op verenigingsavonden en ondersteunen zo het bestuur.

Dienstdoend bestuurslid

Het (buitengewoon-) bestuurslid dat de leiding heeft tijdens een verenigingsavond, of activiteit, is het dienstdoend bestuurslid. Deze persoon is op dat moment eindverantwoordelijk voor de activiteiten en de veiligheid binnen de vereniging. Ook de opvang van bezoekers en aspirant leden vallen onder de verantwoordelijkheid van het dienstdoend bestuurslid.

Baancommandant

Tijdens iedere verenigingsopening waarop er geschoten wordt is er een baancommandant aanwezig. Deze persoon is verantwoordelijk voor het uitgeven van banen en de toegang tot de banen. Een ieder lid dat de banen op wil doet dit met toestemming van de baancommandant. Niet leden mogen alleen met toestemming van het dienstdoend bestuurslid de baan op. De diensten baancommandant worden samen met een verenigings veiligheids functionaris gedraaid.

Verdere taken van de baancommandant zijn;

  • Registratie van uitgifte verenigingswapens
  • Controle toestemming voor gewenste schietdiscipline
  • Zorg dragen voor het tellen van scores door andere leden
  • Registreren van disciplines geschoten en de daarbij behorende scores

Ieder lid van de vereniging, dat geen ontheffing van het bestuur of vervangende diensten heeft, draait aan de hand van het door het bestuur opgestelde baandienstlijst diensten baancommandant. Deze lijst wordt per mail verspreid en is ook te vinden op het mededelingenbord in de kantine.

Leden zijn zelf verantwoordelijk bij te houden wanneer zij een dienst dienen te draaien. Vervanging bij afwezigheid dient altijd door het betreffende lid zelf te worden geregeld. (Het wisselen van diensten graag aangeven op de baandienstlijst in de kantine).

Bij onverwachtse verhindering telefonisch contact zoeken met het dienstdoend bestuurslid. (Vanaf 19.00 uur, telefoonnummer 079-3514140). Ook hierbij geldt dat het betreffende lid zelf verantwoordelijk is om vervanging te regelen.

Baandiensten maken deel uit van de contributie dat leden verschuldigd zijn aan de vereniging en zijn niet afkoopbaar. Leden die, zonder kennisgeving bij het dienstdoend bestuurlid van de betreffende avond, niet komen opdagen voor baandiensten worden besproken in de eerst volgende bestuursvergadering.

Verenigings Veiligheids Functionaris (KNSA VVF)

Tijdens iedere verenigingsopening waarop er geschoten wordt is er een lid dat VVF-dienst draait. Deze personen zijn gevraagd door het bestuur om de cursus VVF bij de KNSA te volgen. Tijdens deze cursus worden leden opgeleid om de (schiet-)veiligheid op en om de banen in de gaten te houden en waarnodig bij te sturen. VVF-ers ondersteunen in hun rol het dienstdoend bestuurslid en zijn door het bestuur bevoegd om leden, en niet leden, aan te spreken op gedrag en/of in te grijpen bij gevaarlijke situaties. Om andere schutters niet te storen worden eventuele discussies hierover in de bestuurskamer gevoerd, niet op de banen.

Diensten VVF worden samen met een baancommandant gedraaid.

De diensten VVF dienen als vervanging voor de diensten baancommandant. Voor aanwezigheid en vervanging gelden de zelfde regels als bij het draaien van de diensten baancommandant.

Basistraining

Onze Basistrainers zijn altijd bereid jou een goede basis aan te leren waarmee je je veilig en succesvol verder kunt ontwikkelen als sportschutter. De trainingen vinden meestal op de zaterdagen plaats.

Kroon Certificatie

Onze vereniging heeft met succes deelgenomen aan het KNSA-basiscertificeringssysteem, een initiatief ingevoerd in samenwerking met de overheid om het niveau van alle schietsportverenigingen te verhogen. Vanaf 15 november 2012 zijn we gecertificeerd in de uitgebreidere KNSA categorie "één Kroon". Bovendien voldoen we sinds 25 november 2014 aan de eisen van het NOC-NSF voor het certificaat “Veilig Sport Klimaat” (VSK). Onze certificering onderstreept onze toewijding aan niet alleen gezelligheid en sportiviteit, maar ook aan de veiligheid van onze leden, de samenleving en het milieu.

Interne Vertrouwenscontactpersoon

Wij hechten veel waarde aan een veilige en vertrouwelijke omgeving voor al onze leden. Daarom hebben we een interne vertrouwenspersoon aangesteld. Deze persoon, verbonden aan onze vereniging, staat klaar voor iedereen die behoefte heeft aan een luisterend oor of advies bij persoonlijke problemen of zorgen binnen de vereniging. De vertrouwenspersoon is er om je te ondersteunen en te begeleiden in vertrouwelijke kwesties, met de garantie van volledige discretie.